Szolgáltató adatai:

Név: Csekovszky-Zucchetti Anna Katalin

Székhely: 1026 Budapest, Branyiszkó út 25. 1. em. 2. ajtó

Kapcsolat: info@karrierologia.com

Nyilvántartási szám: 54443406

Adószám: 55722944-1-41

Weboldal: karrierologia.com

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan szolgáltatásra, amely a Szolgáltató által a Weboldalon keresztültörténő vásárlás esetén, illetőleg a Weboldalon díjfizetés ellenében kínált bármely szolgáltatás felhasználó általi igénybevételével történik.

A termék vásárlója vagy a szolgáltatás igénybevevője a továbbiakban: Felhasználó.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekrtv.) vonatkozik. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy jelen Szolgáltatásra, illetve a Felek közötti szerződésre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései vonatkoznak.

A vásárlás során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és Csekovszky-Zucchetti Anna Katalin E.V.között online szerződés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően.

Csekovszky-Zucchetti Anna Katalin E.V. mint a Weboldal üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, azonban a módosításról a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően bármely új szolgáltatás használata vagy termék vásárlása az ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

  1. Megrendelés menete

A Weboldalon történő vásárlással a Szolgáltató, illetve a Felhasználó:

  • a jelen Általános Szerződési Feltételeket minden további aktus nélkül elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el,
  • kijelenti, hogy szerződéskötési képessége a jelen szerződés megkötésére vonatkozóan korlátozás alá nem esik, más harmadik személyekkel történő megállapodása nem érinti,
  • kijelenti, hogy a szolgáltatások igénybevétele során betartják a magyar jog szabályait, különösen, de nem kizárólagosan a szellemi alkotásokra, szerzői jogokra és személyiségi jogokra vonatkozó jogszabályokat.

A szerződést megrendelő űrlap kitöltésével, illetve a „Megrendelem” gombra való kattintással köti meg.

A megrendelések beérkezésekor nyolc munkanapon belül felvesszük a kapcsolatot és a fizetési adatokat elküldjük e-mailben. Fizetésre bankkártyával vagy átutalással van lehetőség.

Ügyfeleink részére a billingo.hu oldalán állítjuk ki a számlákat.

A Felhasználó az adatlap kitöltésével a szállításhoz, kapcsolattartáshoz és a számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges adatokat adja meg. A Szolgáltató ezen adatoknak megfelelően teljesíti a megrendelést és ezen adatoknak megfelelően állítja ki a számlát, amely elektronikus számla formájában kerül kiállításra. Felhasználó megrendelésével beleegyezését adja az elektronikus számla alkalmazásához. A Felhasználó köteles adatait a valóságnak megfelelően megadni. A hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért a Felhasználó felel. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt az eladó jogosult törölni, kétség esetén pedig jogosult a Felhasználó valódiságát ellenőrizni.

  1. Az árak feltüntetése

A szolgáltatások és termékek leírását, jellemzőit és árát a szolgáltatások és termékek adatlapján tünteti fel a Szolgáltató.

Az ár forintban értendő és az áfát tartalmazza.

Az árak esetleges hibás feltüntetése, elírása esetén a Szolgáltató jogosult azok kijavítására.

Ha valamelyik terméket vagy annak árát elírás vagy rossz információ alapján hibásan tüntette fel a Szolgáltató, jogosult a megrendelést törölni. A Szolgáltató a megrendelés törléséről a Felhasználót e-mailben értesíti.

  1. Fizetési lehetőségek és számlázás

Fizetés módozatai:

3.1. Bankkártyás fizetés. A megrendelt termék vagy szolgálatás értékét közvetlenül kiegyenlítheti a bankkártyájával.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

3.2. Előreutalás. Felhasználónak lehetősége van a vételárat átutalással, Szolgáltató által e-mailben megadott és a díjbekérőn vagy számlán is feltüntetett bankszámlaszámra teljesíteni.

A fizetés lehetséges metódusairól a GY.I.K. menüpont alatt a karrierologia.com weboldalon részletes leírás található.

A számlázási adatok megadása minden vásárlás esetén kötelező a Weboldalon.

Felhasználó az adatok megadását követően a „Megrendelem” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését a Weboldalon, előtte el kell olvasnia és elfogadnia az ÁSZF-et (Általános Szerződési Feltételek) és a GDPR irányelvek szerint megfogalmazott adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat. Az ÁSZF-et és az adatvédelmi tájékoztatót a megadott linkre kattintva el tudja olvasni, a vásárláshoz elfogadásuk kötelező, ehhez szükséges kipipálni a jelölőnégyzeteket az oldalon.

3.3. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Szolgáltató a megadott adatok pontatlanságából fakadó hátrányokért felelősséget nem vállal. Ha Felhasználó a megrendelés elküldését követően hibát észlel a megadott adatokban, a hiba észlelését követően vegye fel a kapcsolatot Szolgáltatóval az info@karrierologia.com email címen. A megrendelés teljesítését követően a felhasználói pontatlanságból következő hibák javításából fakadó költségek a Felhasználót terhelik.

Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

A megrendelt szolgáltatás számláját elektronikus formában továbbítjuk a vásárláskor megadott e-mail címre.

3.4 .Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra, ha a Weboldalon a terméktájékoztatásnál vagy az áraknál technikai hiba vagy emberi mulasztás lép fel. Ez esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után Szolgáltató azonnal tájékoztatja a Felhasználót az új adatokról. Felhasználó ezt követően megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy elálljon a szerződéstől.

Szolgáltató a vásárlásra vonatkozó számlát elektronikus formában állítja ki. Ennek megfelelően a vásárló a feldolgozási folyamat végén elektronikus úton a vásárláskor megadott email címre kapja meg a számlát.

  1. A megrendelések feldolgozása és a teljesítés

A teljesítés a karrier profilok esetén 10 munkanapon belül történik meg azt követően, hogy a vásárlás összege megérkezett a Szolgáltató bankszámlaszámára.

Online tanfolyam és a Weboldalon értékesített más digitális szolgáltatások esetén Felhasználó a díj kifizetésével azonnali hozzáférést kap a Szolgáltató által nyújott tanácsadásnak nem minősülő egyéb online tartalmakhoz, gyakorlati és technikai képzésekhez.

Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy harmadik személy a szolgáltatást helyette ne használja, a hozzáférés átengedése nem megengedett.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltatónak jogában áll a megrendelt szolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződéstől elállni, ha (1) a Felhasználó az átutalást a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül (általában 8 naptári nap) nem teljesíti; (2) a szolgáltatás kapacitás hiányában 10 munkanapon belül nem teljesíthető; (3) ha az áru árának feltüntetése nyilvánvalóan hibásan történt és a Felhasználó a megrendelését a hibás áron véglegesítette; (4) a szolgáltatás teljesítése üzleti érdekét sérti. Ha a Szolgáltató eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó értesítését követő 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által kifizetett díjat.

  1. A vásárlástól való elállás joga

5.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében nem illeti meg az elállási/felmondási jog a Felhasználót (fogyasztót) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Továbbá nem illeti meg az elállási/felmondási jog a Felhasználót (fogyasztót) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

5.2. Felhasználó a megrendeléssel és a díj rendezésével tudomásul veszi és kifejezetten beleegyezik, hogy a Weboldalon keresztül értékesített szolgáltatások kapcsán, különös tekintettel a karrier profilokra és a digitális tartalmakra, teljesítést követően elállási jogát elveszíti.

  1. Vegyes rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételekben megfogalmazottak fenntartásával, figyelembevételével és azokkal összhangban Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató kártérítési felelőssége a fent rögzítetteken kívül felmerülő esetleges károkért is kizárólag a tényleges közvetlen károkra korlátozódik, és a Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét bármilyen közvetett vagy következményi, illetve biztatási jellegű kárért, ideértve többek között az elmaradt hasznot, a költségeket és a nem vagyoni kárt is. Felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy Szolgáltatóval szemben kárigény kizárólag a kárigénnyel érintett szolgáltatás díja mértékéig érvényesíthető.